AML

vnitřní oznamovací systém – „Whistleblowing“

 

Realitní kancelář Eurobyty-realitní společnost s.r.o., IČ: 27221946, se sídlem Sinkulova 8/106, Praha 4, 147 00 (dále jen „Realitní kancelář“) zavedla v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. „Whistleblowing“), v platném znění (dále jen „Zákon“), a s respektem k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“),

 

následující

Vnitřní oznamovací systém,

kterým Realitní kancelář implementuje práva a povinnosti dle Zákona

(dále jen „Vnitřní oznamovací systém“)

 

I.

Úvod

 

Cílem Realitní kanceláře je nastavení takového prostředí, které zajistí osobám možnost oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy. Zároveň je prioritou Realitní kanceláře, aby byla v souladu se Zákonem zajištěna ochrana oznamovatelů výše uvedeného jednání.

 

II.

Oznámení

II.i.

Zákon v ustanovení § 2 stanoví oznámení, která lze prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému činit.

 

Jedná se o oznámení, které:

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. c) porušuje Zákon, nebo
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a fin. trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektr. komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

II.ii.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Realitní kanceláře, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení dále obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

II.iii.

Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému Realitní kanceláře příslušné osobě, kterou stanoví tento Vnitřní oznamovací systém, dále lze oznámení učinit za podmínek Zákona také Ministerstvu spravedlnosti (viz https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) nebo uveřejnit v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.

 

III.

Příslušná osoba

III.i.

Příslušná osoba je osoba, která je Realitní kanceláří určena k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která v případě důvodnosti oznámení navrhuje opatření k nápravě nebo předejití vzniklého protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje příslušní osoba nestranně a je vázána mlčenlivostí. Realitní kancelář zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Realitní kancelář také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

III.ii.

Příslušnou osobou dle tohoto Vnitřního oznamovacího systému určuje Realitní kancelář následující fyzickou osobu:

 

 

III.iii.

Prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 

III.iv.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Realitní kanceláři navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Realitní kancelář v plném rozsahu a zcela v souladu se Zákonem zajišťuje ochranu oznamovatelů, tzv. odvetná opatření jsou zakázána. Příklady tzv. odvetných opatření jsou uvedeny v ustanovení § 4 Zákona.

 

III.v.

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil – vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

 

III.vi.

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. K uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

 

IV.

Závěr

IV.i.

Tento Vnitřní oznamovací systém je v souladu se Zákonem zveřejněn na webových stránkách Realitní kanceláře: Eurobyty-realitní společnost s.r.o.

 

IV.ii.

Realitní kancelář se zavazuje provést školení svých zaměstnanců a spolupracovníků o tomto Vnitřním oznamovacím systému a právech a povinnostech z něj vyplývajících. Zároveň se Realitní kancelář zavazuje tento Vnitřní oznamovací systém pravidelně vyhodnocovat a zajišťovat jeho efektivitu a soulad se Zákonem.

 

 

Tento Vnitřní oznamovací systém nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023

 

 

V Praze  dne 31.07.2023

 

 

 

Eurobyty-realitní společnost s.r.o.

Realitní kancelář 

 

 

____________________________________________________________________________

Dokument je vlastnictví výše uvedeného realitního makléře či realitní kanceláře a institutu Chytrý makléř. Kopírování dokumentu třetí osobou je vnímáno jako plagiátorství a toto porušení zákona může být postihováno. Důrazně doporučujeme dokument zakoupit do svého vlastnictví.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů